LUTHIER SPECIAL - XGP Premium TE Body "Silver" Metallic