Lido TE Single cutaway Body Solid ASH "1952 Butterscotch"