Offset Flying V Kit- SOlid Poplar Body- Tuneomatic/Stop Setup