Offset Flying V Kit- Solid Poplar Body- Tuneomatic/Stop Setup