Pair of Gold Strap Locks- Straplok style HEAVY DUTY