XGP Premium ASH Semi Hollow "Thinline" Body Mary Kaye White